Huisregels voor de leerkrachten

De lessen


Voor de les:

1.         De lesgevers worden geacht om minimum 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.

2.         De lesgever plaatst SAMEN met de gymnasten de toestellen. De gymnasten doen dit niet alleen. Aanvang hiervan kan (indien mogelijk) voor aanvang les beginnen.

4.         Elke wijziging van een training/les dient schriftelijk aangevraagd te worden aan het bestuur. (minimum één week op voorhand)

5.         Bij wegvallen van een les dient men de zaal te annuleren; minimum 48u op voorhand. Gemeentezalen bij de gemeente. Sporta schriftelijk.

6.         De lessen beginnen stipt.

7.         Het is wenselijk het bestuur in te lichten bij deelname aan een training door leden van een andere club.

 

Tijdens de les:

8.        De lesgevers geven les in de outfit van de club (tenzij bij uitzonderlijke situaties).

De lesgevers hebben ten allen tijde een voorbeeldfunctie.

9.        De lesgevers zien er op toe dat de gymnasten zich houden aan de regels:

–           kledij

–           inzet van de leerlingen

–           gemaakte afspraken

10.      Alle kinderen worden gelijkwaardig behandelt, iedereen heeft recht op de nodige aandacht en begeleiding

11.      Lesgeven gebeurt op een actieve manier. Je mag gerust voelen dat je les hebt gegeven.

12.      Straffen kan, maar op een verantwoorde mannier; geen geroep, gevloek en getier.

13.      Een les mag onderbroken worden door een drankpauze van 5min. De drankpauze wordt gezamenlijk genomen. De gymnasten lopen niet in en uit de turnzaal. Tijdens de pauzemomenten wordt geen gebruik gemaakt van de toestellen.

14.      Tijdens de les is de leerkracht in het bezit van de sleutel van de kleedkamer.

15.      Elke gymnast die de zaal verlaat (toilet, ….) vraagt dit aan de leerkracht die zijn toestemming dient te geven (nooit met 2 of 3 samen de zaal laten verlaten)

16.      De activiteiten worden stipt afgerond op het afsluituur. Hierbij dienen ook de gebruikte materialen terug opgeborgen te zijn.

 

Na de les

17.      Briefjes, mededelingen …  worden op het einde van de training gegeven, liefst in aanwezigheid van de ouders.

18.      Elke trainster blijft aanwezig tot alle gymnasten door hun ouders zijn opgehaald.

Indien er kinderen zijn die niet onmiddellijk worden afgehaald zal de lesgever ofwel:

–          even blijven wachten tot de ouders aanwezig zijn

–          de ouders trachten te contacteren – of een bestuurslid

–          NOOIT kinderen alleen achterlaten

 

Algemene richtlijnen.

Bestuurlijke afspraken – communicatie

19.      Tweemaandelijks zal er een overleg zijn tussen het bestuur en één verantwoordelijke per discipline.

20.      Elke discipline duidt een contactpersoon aan die het overleg volgt en verder communiceert naar de collega-lesgevers.

21.      Van uit het bestuur zal op regelmatige basis iemand langskomen bij de verschillende disciplines.

22.      In geval van ziekte of afwezigheid de gymnasten tijdig verwittigen en alsnog de zaal annuleren of vervanging zoeken.

 

Aanstelling lesgevers

23.      Lesgevers worden alleen door goedkeuring van de raad van bestuur aangenomen en zijn minimum 18 jaar oud.  Hulplesgevers zijn minimum 16 jaar oud.

24.      Een lesgever is gehouden aan het beroepsgeheim en bijgevolg zeer discreet.

25.      De lesgevers hebben ten allen tijde een voorbeeldfunctie te vervullen

 

Gebruik materialen:

26.      De lesgever zal regelmatig de materialen controleren.
Indien er materialen ontbreken of stuk zijn wordt dit zo snel mogelijk gemeld aan het bestuur.

27.      De lesgever kijkt toe op een juist gebruik van de materialen.

28.      De lesgever leert de gymnasten omgaan met het materiaal en laat de gymnasten actief helpen, rekeninghoudend met hun mogelijkheden.
Er zal de nodige aandacht worden besteed aan het aanleren hoe de materialen geplaatst, gebruikt en opgeborgen dienen te worden zodat de gymnasten hier ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

 

Lesinhouden:

29.     De lesgevers maken (indien van toepassing in overleg met collega-lesgevers) een jaarplanning op.

30.     Per lespakket (trimester) worden er eveneens haalbare doelstellingen geformuleerd

31.     Jaarplanningen en doelstellingen worden bezorgd aan het bestuur in het kader van het  behalen van het IK
GYM Label.

 

Veiligheid:

32.     De club zal steeds zorgen dat er een EHBO-koffer aanwezig is op de afgesproken plaats.

33.     Indien de lesgevers materialen gebruiken van deze koffer wordt dit gemeld aan het bestuur.

34.     Elke lesgever ontvangt een lijst met telefoonnummers:

–          verantwoordelijke club

–          dokters

–          noodnummers

–          nummers van de ouders


Documenten:

35.     Een overzicht van de nodige documenten:

–          aanwezigheidslijst van de deelnemers

–          adreslijst van de deelnemers

–          lijst met telefoonnummers: (zie veiligheid)

–          jaarplanning – doelstellingen

–          ongevalformulieren

 

Wedstrijdgroepen:

36.    De wedstrijdkalender van de verschillende disciplines zal bij aanvang van het werkjaar (augustus –
september) in overleg met elkaar opgesteld worden.

37.    Het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen zal per discipline vastgelegd worden.

38.    Een discipline of groep die geen juryleden levert zal niet aan wedstrijden kunnen deelnemen.

39.    Mensen die een jurycursus volgen en hierin slagen krijgen de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald door
de club. Indien het jurylid 2 jaar actief blijft voor de club zal het resterende bedrag eveneens terugbetaald
worden.


Leden:

40.   Het is verboden om gymnasten tijdens het lopende werkjaar van groep te doen switchen. Gymnasten kunnen
wel drie proeflessen volgen in een andere groep (bij wijze van test) maar werken daarna verder bij de groep
waarbij ze gestart zijn.

41.   Indien tijdens het jaar nieuwe leden toetreden handelen de lesgevers zelf de administratie af en geven de
gegevens verder aan de penningmeester en de verantwoordelijke voor het ledenbeheer.

42.   Er wordt nooit cash geld ontvangen, betalingen dienen te gebeuren via een overschrijving.

Geef een reactie